Eureka Technology Park
EFS - PAIP - 8.2.1.STAŻ SUKCECEM NAUKOWCA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

                        

PRIORYTET VIII    „REGIONALNE KADRY GOSPODARKI”

DZIAŁANIE 8.2. „.TRANSFER WIEDZY”

PODDZIAŁANIE 8.2.1.  „WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY STREFY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW”

„Staż Sukcesem Naukowca – I edycja ”

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Społecznego                                        18 000,00 zł

Beneficjent – Eureka Technology Park Sp. z o.o.