Eureka Technology Park
EFS

logo fundusze

plakat

Szanowni Państwo, informujemy, iż wszystkie Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, złożone w terminie do 31.03.2017 r. przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, która odbyła się w dniu 10.04.2017r.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:


 

 Numer uczestnika SUMA KOMPLETNOŚĆ (min. 24 -  max 40 pkt)  WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa 
(min. 15 -  max 25 pkt) 
NIEZBĘDNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ FINANSOWA ZAKUPÓW TOWARÓW LUB USŁUG  (przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych (min. 15 -  max 25 pkt)  OPERACYJNOŚĆ (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń)     (min. 6 -  max 10 pkt) 
2 68 25 17 20 6
6 69 24 22 17 6
10 91 36 23 24 8
1 86 30 23 25 8
9 65 24 19 16 6
8 70 28 20 16 6
12 67 27 18 16 6
4 68 27 19 16 6

 


 

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż wszystkie Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, złożone w terminie do 31.03.2017 r. przeszły pozytywnie ocenę formalną, która odbyła się w dniu 04.04.2017r.

 

Wszystkie Wnioski zostały zarekomendowane do oceny merytorycznej.

  

Szanowni Państwo, indywidualne spotkania z doradcą biznesowym dla osób korzystających ze ścieżki wsparcia na bezzwrotne bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej będą odbywać się w dniach 14.03. – 30.03.2017. 

 

Prosimy o indywidualne umawianie spotkań drogą e-mailową pisząc na adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl 

 

„Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego” NR RPLD.10.02.02-10-0011/16 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 

 

„Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia

działalności gospodarczej” 

 

 Będzie odbywać się w:

budynek Polska Ymca, ul. Moniuszki 4A

 

 

Lp.

data

Godziny od do

Ilość godzin

 

1

16.12.2017

10:00 – 18:00

8

 

2

17.12.2017 

10:00 – 18:00 

8

 

3

20.12.2017 

10:00 – 18:00

8

 

4

21.12.2017 

10:00 – 18:00 

8

 

5

22.12.2017 

10:00 – 18:00

8

 

6

23.12.2017 

10:00 – 18:00 

8

 

7

24.12.2017 

10:00 – 18:00

8

 

8

27.12.2017 

10:00 – 18:00 

8

 

9

28.12.2017 

10:00 – 16:00

6

 

Razem:

70

 

 

W dniu 09.02.2017 r. odbyła się ocena formalna wniosków złożonych do dnia 05.02.2017 r.

Do oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane wszystkie złożone formularze rekrutacyjne.

 

W dniu 10.02.2017 r. odbyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych do dnia 05.02.2017 r.

Do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane wszystkie złożone formularze rekrutacyjne

 

PROJEKT PT. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla

województwa łódzkiego ”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

Termin realizacji 10.2016-08.2018 r.

 

Celem głównym projektu jest przywrócenie do zatrudnienia  minimum 60% ze 100 osób, które w wyniku zmian gospodarczych utraciły lub są zagrożone utratą zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowego  i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w ramach outplacementu do 31.08.2018 r.


Oferowane formy wsparcia:

Dla wszystkich  uczestników projektu zakłada się udział w kompleksowym wsparciu w celu efektywnej aktywizacji i stworzenia sprzyjających warunków do pozostania lub powrotu na rynek pracy poprzez:

 • poradnictwa zawodowego
 • poradnictwa psychologicznego
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże  pracy
 • studia podyplomowe
 • bezzwrotne wsparcie na założenie działalności gospodarczej


Uczestnicy projektu:
Wsparcie kierowane jest dla osób:

 • w wieku 18-64 lat, 
 • zamieszkujących lub  pracujących obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
 • posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
 • należących  do jednej z poniżej wymienionych grup:  
 1. jest osobą, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, 
 2. jest osobą przewidzianą do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
 3. jest osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

W przypadku osób ubiegających się o wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnicy muszą spełnić  dodatkowo minimum jeden z poniższych warunków:

 1. Osoba powyżej 50 lat;
 2. Kobieta;
 3. Osoba o niskich kwalifikacjach;
 4. Osoba poniżej 30 roku życia.

 

Rekrutacja:

Proces rekrutacji na szkolenia zawodowe i staże  o charakterze otwartym i ciągłym rozpocznie się 27.12.2016 r. i prowadzony będzie do momentu zrekrutowania 18 osób (w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn) jednak nie dłużej niż do marca 2018 r.

Proces rekrutacji na studia podyplomowe   o charakterze otwartym i ciągłym rozpocznie się 27.12.2016 r. i prowadzony będzie do momentu zrekrutowania 42 osób (w tym 124 kobiet i 18 mężczyzn) jednak nie dłużej niż do maja 2017 r.

 

Proces rekrutacji na otrzymanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  (40 osób -22 kobiety  i 18 mężczyzn) będzie odbywał się w dwóch edycjach:
I edycja: od  27 grudnia
2016 r. do 10 lutego 2017 r.
II edycja:  w trakcie do 31 maja 2017 r.

Udzielenie wsparcia będzie poprzedzone uczestnictwem w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości .

 

Uwaga – dodatkowe kryterium premiujące dla :

- osób powyżej 54 roku życia, 

- osób  niepełnosprawnych,

- osób o niskich kwalifikacjach.

 

Wartość projektu : 2 173 037,03 zł 

Dofinansowanie projektu z UE : 1 977 463,69 zł

 

Więcej informacji:

Biuro projektu ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki

tel. 694-473-469 email: biurokonstantynow@eurekagroup.pl

czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00

 

 

Konstantynów Łódzki, dn. 23.01.2017 r.

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

przeprowadzenie kursu zawodowego „Kadry i płace” wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym nabyte przez uczestnika kursu kwalifikacje zawodowe.

 

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki

II. Specyfikacja usługi

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego „Kadry i płace” wraz z egzaminem oraz certyfikatem potwierdzającym nabyte przez uczestnika kursu  kwalifikacje zawodowe (czas szkolenia – 105 h) dla 1 osoby w terminie 30.01.2017 – 28.02.2017 r.

Tryb szkolenia: dzienny, zajęcia w godzinach dopołudniowych


2. Wymagane: doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, wykwalifikowana kadra szkoleniowców.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- 30.01.2017 – 28.02.2017

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

- miasto Łódź 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto).

V. Miejsce i termin składania ofert

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 27.01.2017 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

 Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Plesiak pod numerem telefonu 694 473 469 lub pod adresem email:  m.plesiak@eurekagroup.pl

 

 

Konstantynów Łódzki, 05.01.2017 r.

 ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu pn.

„Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

  W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

 

wynajem sali na potrzeby organizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem/doradcą biznesowym.

  

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki 

II. Specyfikacja usługi

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali na potrzeby organizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem dla 100 uczestników projektu oraz wynajem Sali na potrzeby organizacji spotkań z doradcą biznesowym dla 10 uczestników projektu.

 

Wynajem Sali na potrzeby organizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem – średnio 80 godz./m-c przez 21 miesięcy (łącznie średnio 1680 godz.)

 

Wynajem Sali na potrzeby organizacji spotkań z doradcą biznesowym – łącznie 100 godz.

 

2. Wymagane: Sala powinny być zlokalizowane wyłącznie w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami  

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

·        Wynajem Sali na potrzeby organizacji indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem -styczeń 2017 – sierpień 2018

·        Wynajem Sali na potrzeby organizacji spotkań z doradcą biznesowym – luty 2017 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia. 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 31.01.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-hr.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Plesiak pod numerem telefonu 694 473 469 lub pod adresem email:  biurokonstantynow@eurekagroup.pl

 

 

 

Konstantynów Łódzki, 31.01.2017 r.

 ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

  W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

 

Wynajem sali szkoleniowej z zapleczem technicznym.

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki 

II. Specyfikacja usługi

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej z zapleczem technicznym na potrzeby organizacji „Szkolenia z podstaw przedsiębiorczości” dla 10 uczestników projektu. Szkolenie ma trwać łącznie 10 dni roboczych, w godzinach 9-16.

 

 

2. Wymagane: Sale powinny być wyposażone w odpowiednią ilość (minimum 11) wygodnych krzeseł dla uczestników i trenera, stół dla trenera, projektor, flipchart z kartkami i mazakami, otwierane okna, ewentualnie klimatyzację, dostęp do bezprzewodowego internetu. Sala powinna być dostosowana do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

 

3.      Sala powinna być zlokalizowana na terenie miasta Łódź. 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

13-24.02.2017 r. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto). 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 08.02.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Plesiak pod numerem telefonu 694 473 469 lub pod adresem email:  biurokonstantynow@eurekagroup.pl

 

 

Konstantynów Łódzki, dn. 03.02.2017 r.

 

 ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

przeprowadzenie kursu zawodowego „Operator maszyn CNC” wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym nabyte przez uczestnika kursu kwalifikacje zawodowe.

 

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki 

II. Specyfikacja usługi

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego „Operator maszyn CNC” wraz z egzaminem oraz certyfikatem potwierdzającym nabyte przez uczestnika kursu  kwalifikacje zawodowe (czas szkolenia – 50 h) dla 1 osoby w terminie luty 2017 r.

Tryb szkolenia: dzienny.

 

2. Wymagane: doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, wykwalifikowana kadra szkoleniowców. 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- luty 2017

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

- Polska 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto). 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 09.02.2017 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Plesiak pod numerem telefonu 694 473 469 lub pod adresem email:  m.plesiak@eurekagroup.pl

 

 

Konstantynów Łódzki, 31.01.2017 r.

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

Zaangażowanie profesjonalnych trenerów do przeprowadzenia szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki

II. Specyfikacja usługi

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie profesjonalnego trenera, na podstawie umowy zlecenia lub umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla uczestników projektu w ramach wsparcia doradczo-szkoleniowego.

Szkolenie dla 10 osób w wymiarze 70 godz. zegarowych (10 dni roboczych) w godz. 9-16.

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia (ok.20% teoria, 80% praktyki)

I. Wykłady-moduły po 7 godz. zegarowych :

1. dział.gosp. w kontekście przep. prawnych (prawo pracy, handlowe, cywilne)

2. księgowość, przepisy podatkowe i ZUS

 

II. Warsztaty-moduły po 7 godz. zegarowych:

1. ubezpieczenia społeczne w praktyce, przepisy BHP

2. obsługa programów użytkowych zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej

3. podstawy marketingu

4. reklama i działania promocyjne

5. biznesplan i jego realizacja

6. rentowność, poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu

7. negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klienta

8. radzenie sobie ze stresem i konfliktem, asertywność

 

2.  Wymagane: wykształcenie wyższe, min. 2 lata doświadczenia w tematyce przedsiębiorczości, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin: 13-24.02.2017 r.

Miejsce: miasto Łódź 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto).

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 08.02.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Kowalewska pod numerem telefonu 512 022 266 lub pod adresem email:  a.kowalewska@eurekagroup.pl

 

 

Konstantynów Łódzki, 31.01.2017 r.

 ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników podczas szkolenia.

 

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.                

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki 

II. Specyfikacja usługi

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja cateringu podczas szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla uczestników projektu.

 

Szkolenie trwać będzie 10 dni roboczych. Zamówienie dotyczyć będzie dostarczenia każdego dnia  szkolenia 10 zestawów wyżywienia dla uczestników szkolenia.

W skład zestawu wchodzić będzie:

a) obiad: dwa dania (zupa i drugie danie oraz napój)

b) 1 przerwa kawowa: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce oraz soki. 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin: 13-24.02.2017 r.

Miejsce: miasto Łódź 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto). 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 08.02.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Plesiak pod numerem telefonu 694 473 469 lub pod adresem email:  biurokonstantynow@eurekagroup.pl

 

 

Konstantynów Łódzki, 31.01.2017 r.

 ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

Zaangażowanie członków Komisji Oceny Wniosków.

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki 

II. Specyfikacja usługi


1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 4 członków Komisji Oceny Wniosków na podstawie umowy zlecenia lub umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w celu przeprowadzenia oceny biznesplanów przygotowanych przez uczestników projektu.
Ocenie będzie podlegało 10 wniosków (biznesplanów).

2. Wymagane: wykształcenie wyższe, min. 2-lata doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości. 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin: 15.02. – 28.02.2017 r.

Miejsce: miasto Łódź 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto). 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 09.02.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Kowalewska pod numerem telefonu 512 022 266 lub pod adresem email:  a.kowalewska@eurekagroup.pl

 

 

Konstantynów Łódzki, 31.01.2017 r.

 ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

Zaangażowanie doradcy biznesowego.

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki 

II. Specyfikacja usługi

 

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie na podstawie umowy zlecenia lub umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,  eksperta odpowiedzialnego za doradztwo indywidualne, w tym mentoring branżowy oraz pracę nad biznesplanem z uczestnikami projektu: „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego” objętymi wsparciem doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradztwo indywidualne dla 10 osób x  10 godzin na osobę  = 100 godzin doradztwa - mające na celu prawidłowe przygotowanie biznesplanu planowanej do uruchomienia przez uczestników projektu  działalności gospodarczej.

 

Tematyka : dopasowana do potrzeb uczestników projektu, zakres zależny od potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu obejmować będzie co najmniej:

- analizę potencjału rynkowego pomysłu biznes. oraz mentoring branżowy,

- analizę potencjału i możliwości marketingowych pomysłu biznesowego,

- zdefiniowanie i określenie rynku oraz profilu grupdocelowych,

- badania i określania konkurencji oraz określania strategii konkurencji,

- analizę ograniczeń i rozwiązań alternatywnych,

- analizę opłacalności i efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, w tym wykonalność ekonom.-finansową i prognozę finansową.

Doradztwo będzie się odbywało z naciskiem na indywidualne podejście do problemów zgłaszanych przez uczestników projektu.

2. Wymagane: wykształcenie wyższe, min. 2 lata doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin: luty 2017

Miejsce: miasto Łódź 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto). 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 10.02.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Kowalewska pod numerem telefonu 512 022 266 lub pod adresem email:  a.kowalewska@eurekagroup.pl

 

 

Konstantynów Łódzki, 31.01.2017 r.

 ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

Zaangażowanie profesjonalnego psychologa.

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki 

II. Specyfikacja usługi

 

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie profesjonalnego psychologa, na podstawie umowy zlecenia lub umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w celu przeprowadzenia indywidualnych porad psychologicznych z uczestnikami projektu (100 osób, średnio 3 godz./os) w trakcie trwania całego projektu.

 

2. Wymagane: wykształcenie wyższe, uprawnienia do świadczenia wsparcia psycholgicznego, min. 2 lata doświadczenia. 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin: luty 2017 – sierpień 2018 r.

Miejsce: miasto Łódź 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto). 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 08.02.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Kowalewska pod numerem telefonu 512 022 266 lub pod adresem email:  a.kowalewska@eurekagroup.pl

 

Konstantynów Łódzki, dn. 17.02.2017 r.

 

 ROZEZNANIE RYNKU

 

Rozeznanie prowadzone w ramach projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

 

 W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania ofert na: 

przeprowadzenie kursu zawodowego „Operator żurawi wieżowych” wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym nabyte przez uczestnika kursu kwalifikacje zawodowe. 

I. Zamawiający

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

 

Biuro projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki 

II. Specyfikacja usługi

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego „Operator żurawi wieżowych” wraz z egzaminem oraz certyfikatem potwierdzającym nabyte przez uczestnika kursu  kwalifikacje zawodowe (czas szkolenia – max. 100 h zegarowych) dla 1 osoby w terminie luty/marzec 2017 r.

Tryb szkolenia: dzienny.

 

2. Wymagane: doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń zawodowych wraz z egzaminem, wykwalifikowana kadra szkoleniowców. 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- luty/marzec 2017

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

- województwo łódzkie 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,
 • być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku polskim,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 • zawierać łączną kwotę zamówienia (cena brutto). 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną pod adres: biurokonstantynow@eurekagroup.pl lub dostarczona osobiście do biura projektu Eureka Technology Park, ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, do dnia 20.02.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

VI. Dodatkowe informacje

Płatnikiem będzie: 

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-070 Dąbrowa

www.eureka-tp.pl

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Plesiak pod numerem telefonu 694 473 469 lub pod adresem email:  m.plesiak@eurekagroup.pl

 

 

PROJEKT PT. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego ”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

Termin realizacji 10.2016-08.2018 r.

 

 

 

Celem głównym projektu jest przywrócenie do zatrudnienia  minimum 60% ze 100 osób, które w wyniku zmian gospodarczych utraciły lub są zagrożone utratą zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowego  i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w ramach outplacementu do 31.08.2018 r.

 

Oferowane formy wsparcia: 

Dla wszystkich  uczestników projektu zakłada się udział w kompleksowym wsparciu w celu efektywnej aktywizacji i stworzenia sprzyjających warunków do pozostania lub powrotu na rynek pracy poprzez:

·        poradnictwa zawodowego

·        poradnictwa psychologicznego

·        pośrednictwo pracy

·        szkolenia zawodowe

·        3 miesięczne staże  pracy

·        studia podyplomowe

·        bezzwrotne wsparcie na założenie działalności gospodarczej

 

Uczestnicy projektu: Wsparcie kierowane jest dla osób:

·        w wieku 18-64 lat,

·        zamieszkujących lub  pracujących obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

·        posiadających pełną zdolność do czynności prawnych 

·        należących  do jednej z poniżej wymienionych grup: 

a)      jest osobą, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

b)       jest osobą przewidzianą do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

c)       jest osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W przypadku osób ubiegających się o wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnicy muszą spełnić  dodatkowo minimum jeden z poniższych warunków:

a)      Osoba powyżej 50 lat;

b)      Kobieta;

c)      Osoba o niskich kwalifikacjach;

d)      Osoba poniżej 30 roku życia.

 

Rekrutacja: 

Proces rekrutacji na szkolenia zawodowe i staże  o charakterze otwartym i ciągłym rozpocznie się 27.12.2016 r. i prowadzony będzie do momentu zrekrutowania 18 osób (w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn) jednak nie dłużej niż do marca 2018 r.

Proces rekrutacji na studia podyplomowe   o charakterze otwartym i ciągłym rozpocznie się 27.12.2016 r. i prowadzony będzie do momentu zrekrutowania 42 osób (w tym 124 kobiet i 18 mężczyzn) jednak nie dłużej niż do maja 2017 r.

 

Proces rekrutacji na otrzymanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  ( 40 osób -22 kobiety  i 18 mężczyzn) będzie odbywał się w dwóch edycjach:

1)      I edycja: od  27 grudnia 2016 r.  do 31 stycznia 2017 r. 

2)      II edycja:  od 01 maja 2017 r. do  31 maja 2017 r. 

Udzielenie wsparcia będzie poprzedzone uczestnictwem w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości .

 

Uwaga – dodatkowe kryterium premiujące dla :

- osób powyżej 54 roku życia,

- osób  niepełnosprawnych,

- osób o niskich kwalifikacjach.

 

Wartość projektu : 2 173 037,03 zł

Dofinansowanie projektu z UE : 1 977 463,69 zł

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: 

Biuro projektu ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki 

tel. 694-473-469 email: biurokonstantynow@eurekagroup.pl 

czynne od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 16:00