Eureka Technology Park
Dokumenty do pobrania

logo fundusze

plakat

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

PROJEKT PT. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego ”

NR RPLD.10.02.02-10-0011/16

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

Termin realizacji 10.2016-08.2018 r.

 

 

 

Celem głównym projektu jest przywrócenie do zatrudnienia  minimum 60% ze 100 osób, które w wyniku zmian gospodarczych utraciły lub są zagrożone utratą zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowego  i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w ramach outplacementu do 31.08.2018 r.

 

Oferowane formy wsparcia: 

Dla wszystkich  uczestników projektu zakłada się udział w kompleksowym wsparciu w celu efektywnej aktywizacji i stworzenia sprzyjających warunków do pozostania lub powrotu na rynek pracy poprzez:

·        poradnictwa zawodowego

·        poradnictwa psychologicznego

·        pośrednictwo pracy

·        szkolenia zawodowe

·        3 miesięczne staże  pracy

·        studia podyplomowe

·        bezzwrotne wsparcie na założenie działalności gospodarczej

 

Uczestnicy projektu: Wsparcie kierowane jest dla osób:

·        w wieku 18-64 lat,

·        zamieszkujących lub  pracujących obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

·        posiadających pełną zdolność do czynności prawnych 

·        należących  do jednej z poniżej wymienionych grup: 

a)      jest osobą, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

b)       jest osobą przewidzianą do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

c)       jest osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W przypadku osób ubiegających się o wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnicy muszą spełnić  dodatkowo minimum jeden z poniższych warunków:

a)      Osoba powyżej 50 lat;

b)      Kobieta;

c)      Osoba o niskich kwalifikacjach;

d)      Osoba poniżej 30 roku życia.

 

Rekrutacja: 

Proces rekrutacji na szkolenia zawodowe i staże  o charakterze otwartym i ciągłym rozpocznie się 27.12.2016 r. i prowadzony będzie do momentu zrekrutowania 18 osób (w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn) jednak nie dłużej niż do marca 2018 r.

Proces rekrutacji na studia podyplomowe   o charakterze otwartym i ciągłym rozpocznie się 27.12.2016 r. i prowadzony będzie do momentu zrekrutowania 42 osób (w tym 124 kobiet i 18 mężczyzn) jednak nie dłużej niż do maja 2017 r.

 

Proces rekrutacji na otrzymanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  ( 40 osób -22 kobiety  i 18 mężczyzn) będzie odbywał się w dwóch edycjach:

1)      I edycja: od  27 grudnia 2016 r.  do 31 stycznia 2017 r. 

2)      II edycja:  od 01 maja 2017 r. do  31 maja 2017 r. 

Udzielenie wsparcia będzie poprzedzone uczestnictwem w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości .

 

Uwaga – dodatkowe kryterium premiujące dla :

- osób powyżej 54 roku życia,

- osób  niepełnosprawnych,

- osób o niskich kwalifikacjach.

 

Wartość projektu : 2 173 037,03 zł

Dofinansowanie projektu z UE : 1 977 463,69 zł

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: 

Biuro projektu ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki 

tel. 694-473-469 email: biurokonstantynow@eurekagroup.pl 

czynne od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 16:00