Eureka Technology Park
Zarządzanie realizacją projektu

Celem usługi jest kompleksowe wsparcie Klienta w zarządzaniu realizacją projektu współfinansowanego ze środków pozyskanej dotacji, tak w zakresie zarządzania zakresem projektu (osiągnięcie zakładanych celów biznesowych i wskaźników), jak i w aspekcie zapewnienia pełnej zgodności realizowanych działań z wytycznymi i przepisami prawa obowiązującymi w ramach danego programu dotacyjnego.

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PROJEKTU:

 • zarządzanie zakresem projektu, zapewnienie osiągnięcia przez projekt zakładanych celów biznesowych i wskaźników
 • koordynacja prac członków zespołu projektowego
 • współpraca z podwykonawcami
 • kontakty z instytucją przyznającą dotację, raportowanie okresowe
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji o postępie rzeczowym i finansowym projektu
 • zapewnienie płynności finansowej projektu z uwzględnieniem środków pochodzących z dotacji oraz z wkładu prywatnego Klienta
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej

ROZLICZANIE OTRZYMANEJ DOTACJI:

 • opracowanie procedur księgowania i wydatkowania kosztów w projekcie zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach danego programu dotacyjnego
 • nadzór nad ponoszeniem wydatków w projekcie
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów księgowych
 • rozliczanie otrzymanej dotacji, przygotowywanie wniosków o płatność

WSPARCIE W ZAKRESIE WYBORU PODWYKONAWCÓW:

 • określenie procedury wyboru podwykonawców w projekcie zgodnie z uwzględnieniem specyfiki Klienta oraz procedur obowiązujących         w danym programie dotacyjnym
 • przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych lub konkurencyjnych
 • przeprowadzenie wyboru podwykonawców, udział w ocenie ofert oraz sporządzeniu niezbędnej dokumentacji
 • wsparcie w zakresie sporządzenia i podpisania przez Klienta umów podwykonawczych

WSPARCIE W ZAKRESIE REALIZACJI DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH:

 • wsparcie w zakresie pozyskania podwykonawców oraz ekspertów zewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu
 • realizacja szkoleń i doradztwa w projektach HR
 • realizacja działań z zakresu promocji projektu
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji działań merytorycznych