Eureka Technology Park
Wsparcie doradcze

Wsparcie doradcze polega na zapewnieniu specjalistycznego wsparcia na różnych etapach realizacji projektu współfinansowanego ze środków pozyskanej dotacji w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Doradztwo obejmuje:

AUDYT ZARZĄDCZY PROJEKTU:

 • analiza bieżącego stanu realizacji projektu w stosunku do założeń z wniosku aplikacyjnego
 • analiza zagrożeń dla osiągnięcia celów projektu, opracowanie matrycy ryzyka
 • weryfikacja finansowej strony projektu – rozliczenia z instytucją przyznającą dotację, kwalifikowalność kosztów, system księgowy
 • audyt dokumentacji projektowej
 • przedstawienie rekomendacji dla dalszej realizacji projektu

ROZLICZANIE OTRZYMANEJ DOTACJI:

 • weryfikacja procedur księgowania i wydatkowania kosztów w projekcie zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach danego programu dotacyjnego
 • nadzór nad ponoszeniem wydatków w projekcie, wprowadzenie niezbędnych zmian
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów księgowych
 • rozliczanie otrzymanej dotacji, przygotowywanie wniosków o płatność

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU DO KONTROLI:

 • weryfikacja zgodności stanu realizacji projektu z założeniami z wniosku dotacyjnego
 • weryfikacja rozliczeń finansowych w projekcie
 • analiza prawidłowości zastosowanych procedur wyboru podwykonawców i zlecania usług w projekcie
 • weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej
 • przedstawienie rekomendacji i zaleceń niezbędnych do wdrożenia przed kontrolą projektu
 • udział w kontroli projektu w charakterze przedstawicieli Klienta

WPROWADZANIE ZMIAN DO PROJEKTU:

 • weryfikacja zgodności stanu realizacji projektu z założeniami z wniosku dotacyjnego, określenie elementów wniosku wymagających zmiany
 • doradztwo w zakresie możliwości wprowadzenia zmian do projektu
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w projekcie
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z instytucją przyznającą dotację

BIEŻĄCE WSPARCIE EKSPERCKIE:

 • konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne z ekspertem w danej dziedzinie w ramach pakietu „godzin eksperckich”
 • zakres wsparcia uzależniony od potrzeb Klienta