Eureka Technology Park
Pozyskiwanie dotacji

Na skuteczne pozyskanie dotacji  w oparciu o zdefiniowane przez Klienta potrzeby oraz analizę dostępnych źródeł finansowania składają się poniższe etapy:

ANALIZA POTRZEB KLIENTA I MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI:

 • zbadanie potrzeb Klienta w zakresie kierunków rozwoju prowadzonej przez niego działalności
 • identyfikacja możliwości pozyskania dotacji
 • prezentacja możliwości pozyskania dotacji z różnych źródeł finansowania
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej ścieżki pozyskania dotacji                                                 

PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU, HARMONOGRAMU I BUDŻETU:

 • przeprowadzenie analizy wykonalności projektu i audytu kwalifikowalności Klienta
 • opracowanie założeń projektu na podstawie analizy wykonalności
 • przygotowanie wstępnego harmonogramu i budżetu projektu w oparciu o założenia
 • przeprowadzenie konsultacji z Klientem, wprowadzenie zmian stosownie do zgłoszonych uwag

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 • opracowanie wniosku dotacyjnego zgodnie ze wzorem obowiązującym w ramach danego konkursu czy programu pomocowego
 • przygotowanie niezbędnych załączników z uwzględnieniem biznesplanu:
  • studium wykonalności
  • analizy oddziaływania na środowisko
  • analizy ekonomicznej i finansowej
 • przygotowanie wniosku i załączników do złożenia zgodnie z kryteriami formalnymi obowiązującymi w ramach danego konkursu

REPREZENTOWANIE KLIENTA W PROCESIE POZYSKIWANIA DOTACJI:

 • złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu Klienta
 • prowadzenie w imieniu Klienta korespondencji i wymiany informacji z instytucjami przyznającymi dotację
 • wsparcie Klienta w zakresie ewentualnego przygotowywania protestu od wyników oceny
 • wsparcie Klienta na etapie gromadzenia dokumentacji do podpisania umowy dotacyjnej