Eureka Technology Park
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w zakresie „Grafika i multimedia w biznesie”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr: AI3/EFS/02/2014

 

dotyczące przeprowadzenia szkoleń w zakresie „Grafika i multimedia w biznesie”.

 

Eureka Technology Park Sp.  z o.o.  jako podmiot współrealizujący projekt pt. „Akcelerator innowacji – centrum synergii biznesu i nauki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”. Zadanie 3: Szkolenia dla pracowników w instytucjach naukowych, finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenia szkoleń w zakresie „Grafika i multimedia w biznesie”.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie serii dwóch czterodniowych szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników firm w formie warsztatów (1 dzień szkolenia = 8h łącznie
z przerwami kawowymi i na lunch) dla dwóch grup szkoleniowych (każda grupa minimum 6 osób),
w zakresie tematu „Grafika i multimedia w biznesie”. Szkolenia będą odbywały się na terenie województwa lubuskiego.

 

Szkolenia powinny zostać zrealizowane w 03.2014 i 06.2014.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Posiadanie statusu pracownika naukowego jednostki naukowej, pracownika naukowego, pracownika dydaktycznego lub pracownika naukowo-dydaktycznego oraz posiadanie wiedzy praktycznej
w zakresie „Grafika i multimedia w biznesie”.

 

Szczegółową ofertę realizacji zamówienia wraz z kosztorysem i oświadczeniem należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 05.05.2014 r. do godz. 15.00. Ofertę złożyć można osobiście, pocztą (decyduje data wpływu) lub drogą elektroniczną na adres p.izydorek@eurekagroup.pl.

 

Do pobrania>>