Eureka Technology Park
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia serwerowni

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Zakres rzeczowy zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

 

 

 

Projekt pod tytułem „Budowa parku naukowo-technologicznego w Konstantynowie Łódzkim’’, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Działanie III.4 : Rozwój otoczenia biznesu