Eureka Technology Park
Zapytanie ofertowe - Data Center praktyczne zastosowanie technologii biznesowych w nauce.

Eureka Technology Park Sp.  z o.o.  jako podmiot współrealizujący projekt pt. "Akcelerator innowacji - centrum synergii biznesu i nauki" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2 "Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe". Zadanie 4: Szkolenia naukowców w firmach, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie "Data Center - praktyczne zastosowanie technologii biznesowych w nauce". Szczegóły zamówienia zostały opisane w załącznikach. Projekt ma na celu wsparcie w województwie lubuskim współpracy między nauką a biznesem, w zakresie wykorzystania wiedzy praktycznej i teoretycznej celem wdrożenia innowacyjności produkcyjnej, procesowej lub organizacyjnej.

Zapytanie ofertowe