Eureka Technology Park
Zapytanie ofertowe - Biopaliwa

 Akcelerator innowacji – centrum synergii biznesu i nauki”

Eureka Technology Park Sp.  z o.o.  jako podmiot współrealizujący projekt pt. Akcelerator innowacji – centrum synergii biznesu i nauki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”. Zadanie 4: Szkolenia naukowców w firmach, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie „Biopaliwa płynne - przemysłowa technologia produkcji biokomponentów”. Szczegóły zamówienia zostały opisane w załącznikach. Projekt ma na celu wsparcie w województwie lubuskim współpracy między nauką a biznesem, w zakresie wykorzystania wiedzy praktycznej i teoretycznej celem wdrożenia innowacyjności produkcyjnej, procesowej lub organizacyjnej.

 

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie do zapytania