Eureka Technology Park
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienie na budowę Parku Naukowo-Technologicznego

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie z dnia 05.11.2013r.

Zawiadomienie z dnia 04.11.2013 r.

Opis przyjętych rozwiązań instalacji klimatyzacji i wentylacji

Zmiana treści SIWZ z dnia 28.10.2013 r.

Odpowiedzi na zapytania ofertowe #1

Odpowiedzi na zapytania ofertowe #2

Zmiana treści SiWZ

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Projekt Koncepcyjny

Rysunek lady recepcyjnej

Załącznik nr 1A - SiWZ Program Funkcjonalna-Użytkowy

Uchwała nr 68 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68 Rady Miejskiej w Konstantynowi Łódzkim

Uchwała nr XLII 456 09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Załącznik nr 1 do Uchwały XLII 456 09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Uchwała nr XXXI 282 05 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI 282 05 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ_formularz cenowy_zaktualizowany

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Formularz „Standardy jakościowe materiałów i wyposażenia”

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

Załącznik nr 7 – Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobam

Załącznik nr 9 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i rzeczowych

Załącznik nr 10 - wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy

 

Projekt pod tytułem „Budowa parku naukowo-technologicznego w Konstantynowie Łódzkim’’, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Działanie III.4 : Rozwój otoczenia biznesu