Eureka Technology Park
Ogłoszenie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ_ wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ_ formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ_ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ_ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ_ informacja dotycząca doświadczenia

 Załącznik nr 6 do SIWZ_ informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ_ oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 8 do SIWZ_ plan realizacji zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ_ strategia rozwoju Parku

 

 

Projekt pod tytułem „Budowa parku naukowo-technologicznego w Konstantynowie Łódzkim’’, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Działanie III.4 : Rozwój otoczenia biznesu

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ_ wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ_ formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ_ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ_ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ_ informacja dotycząca doświadczenia

 Załącznik nr 6 do SIWZ_ informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ_ oświadczenie o braku powiązań osobowych i rzeczowych

Załącznik nr 8 do SIWZ_ plan realizacji zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ_ strategia rozwoju Parku

 

 

Projekt pod tytułem „Budowa parku naukowo-technologicznego w Konstantynowie Łódzkim’’, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Działanie III.4 : Rozwój otoczenia biznesu